267 - Neeroeteren: De Warre CSI** 16. - 19. 02


Class 1A:
1.30 M


Class 1B: 1.30 M (after the break)


Class 2: Young horses 6 Years


Class 3: Young horses 7 Years


FR - Class 4: 1.30 M


FR - Class 5: 1.20 M

FR - Class 6: 6-years


FR - Class 7: 7-years


FR - Class 8A: 1.40 M

FR - Class 8B: 1.40 M (after the 1. break)

FR - Class 8C: 1.40 m (after the 2. break)

SA - Class 9: 1.20 M


SA - Class 10A: 1.30 M

SA - Class 10B: 1.30 M (after the break)


SA - Class 11A: 1.40 M

SA - Class 11B: 1.40 M (after the break)


SA - Class 12: 7-years Final

SU - Class 14: 1.20 M


SU - Class 15: 6-years Final


SU - Class 16: Grand Prix308 - Neeroeteren: De Warre CSI** Dec. 2012
307 - Neeroeteren: CSI-ChPJ 2012